Onze Algemene Voorwaarden

Zie hier onze volledige Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden K-Graphics

1. Definities

1.1 Ondernemer / K-Graphics: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand of direct aanbiedt.

1.2 Opdrachtgever / Consument: de particulier of rechtspersoon met wie K-Graphics een overeenkomst of overeenkomst op afstand sluit tot het leveren van diensten of goederen.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever/consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.5 Dag:kalenderdag.

1.6 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

1.7 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever/consument of K-Graphics in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.9 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever/consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.10 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die K-Graphics ter beschikking stelt die een opdrachtgever/consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

1.11 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door K-Graphics georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever/consument en K-Graphics gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.13 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van K-Graphics.

2. Identiteit van de ondernemer

K-Graphics
Waterbies 2, 3434 HK Nieuwegein
Telefoonnummer: +31 (0)6 - 81 49 55 63
E-mailadres: info@k-graphics.nl
KvK-nummer: 302.82.930 te Utrecht
Btw-identificatienummer: NL.154.297.793.B01

3. Toepasbaarheid

3.1 Door ondertekening van een overeenkomst met K-Graphics verklaart de opdrachtgever/consument dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding,opdracht of overeenkomst van of met K-Graphics.

3.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van K-Graphics en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen K-Graphics en opdrachtgever/consument.

3.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever/consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij K-Graphics zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever/consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.5 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever/consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever/consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever/consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.6 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever/consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

3.8 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

3.9 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van ééof meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

4. Offertes

4.1 Alle offertes en prijsopgaven door K-Graphics zijn geheel vrijblijvend.

4.2 K-Graphics is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever/consument schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever/consument mogelijk te maken. Als K-Graphics gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden K-Graphics niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. K-Graphics kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever/consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

5. Aanvang van de overeenkomst:

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door K-Graphics;
- de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever/consument reeds bekend is bij K-Graphics.

5.2 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5.1, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever/consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.3 Indien de opdrachtgever/consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt K-Graphics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door K-Graphics is bevestigd, kan de opdrachtgever/consument de overeenkomst ontbinden.

5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft K-Graphics passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever/consument elektronisch kan betalen, zal K-Graphics daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.5 K-Graphics kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever/consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien K-Graphics op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6 K-Graphics zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever/consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

5.7 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.8 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever/consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever/consument of een vooraf door de opdrachtgever/consument aangewezen en aan K-Graphics bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever/consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan K-Graphics retourneren, conform de door K-Graphics verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de opdrachtgever/consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan K-Graphics. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever/consument te doen middels het modelformulier. Nadat de opdrachtgever/consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de opdrachtgever/consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever/consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de opdrachtgever/consument klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan K-Graphics heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
6.5 Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever/consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever/consument zich richten naar de door K-Graphics bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de opdrachtgever/consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de opdrachtgever/consument een bedrag betaald heeft, zal K-Graphics dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door K-Graphics of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de opdrachtgever/consument is gebruikt tenzij de opdrachtgever/consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever/consument zelf is de opdrachtgever/consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7.4 De opdrachtgever/consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door K-Graphics niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 K-Graphics kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever/consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien K-Graphics dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

9. De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan K-Graphics producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar K-Graphics geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien K-Graphics dit bedongen heeft en:

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

9.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is K-Graphics niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

9.7 Extra wensen van de opdrachtgever/consument die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor K-Graphics naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

10. Conformiteit en Garantie

10.1 K-Graphics staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat K-Graphics er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door K-Graphics, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever/consument op grond van de overeenkomst tegenover K-Graphics kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan K-Graphics schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.4 De garantietermijn van K-Graphics komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. K-Graphics is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever/consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

10.5 De garantie geldt niet indien:

11. Levering, Levertijd en Uitvoering van de overeenkomst

11.1 K-Graphics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft K-Graphics het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

11.2 De opdrachtgever/consument draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan K-Graphics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

11.3 K-Graphics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat K-Graphics is uitgegaan van door de opdrachtgever/consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor K-Graphics kenbaar behoorde te zijn.

11.4 K-Graphics zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever/consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.6 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever/consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever/consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever/consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever/consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

11.7 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever/consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever/consument geen recht op schadevergoeding.

11.8 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal K-Graphics het bedrag dat de opdrachtgever/consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.9 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal K-Graphics zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van K-Graphics.

11.10 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij K-Graphics tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever/consument of een vooraf aangewezen en aan K-Graphics bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.11 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

11.12 Tussentijdse resultaten worden door K-Graphics op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

11.13 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van K-Graphics, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

11.14 K-Graphics is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever/consument terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van K-Graphics van de betreffende functionaliteit of plugin.

11.15 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

12. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
12.1 De opdrachtgever/consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.2 De opdrachtgever/consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

Verlenging
12.3 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

12.4 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de opdrachtgever/consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.5 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de opdrachtgever/consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

12.6 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
12.7 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de opdrachtgever/consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

13. Copyright

13.1 Al het door K-Graphics vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van K-Graphics niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

13.2 Het eigendom van door K-Graphics verstrekte ideeë concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van K-Graphics, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan K-Graphics hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is K-Graphics gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

13.3 K-Graphics behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Voor zover K-Graphics bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan K-Graphics op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met K-Graphics of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met K-Graphics.

14.2 K-Graphics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever/consument aangeleverde materiaal. De opdrachtgever/consument dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever/consument aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

14.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is K-Graphics slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van K-Graphics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

15. Claims

15.1 De opdrachtgever/consument heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan K-Graphics. Indien de claim gegrond is zal K-Graphics deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan K-Graphics binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever/consument verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

15.2 Reclameringen geven de opdrachtgever/consument niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

16. Betaling

16.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever/consument en K-Graphics en is de
opdrachtgever/consument verplicht om het werk van K-Graphics volgens afspraak te honoreren.

16.2 De opdrachtgever/consument dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

16.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever/consument indien K-Graphics de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever/consument, en K-Graphics kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever/consument ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door K-Graphics niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever/consument de aanbetaling niet terugvorderen.

16.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal K-Graphics een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever/consument dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever/consument is voldaan wordt de website door K-Graphics overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever/consument.

16.4 Indien de opdrachtgever/consument de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door K-Graphics een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever/consument. Wanneer de opdrachtgever/consument binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever/consument vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

16.5 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever/consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de opdrachtgever/consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

16.6 De opdrachtgever/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan K-Graphics te melden.

17. Wijziging van de algemene voorwaarden

17.1 K-Graphics bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3 Indien de opdrachtgever/consument niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

18. Overig

18.1 K-Graphics zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever/consument aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan
K-Graphics.

18.2 Wanneer K-Graphics bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever/consument, is opdrachtgever/consument gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. K-Graphics is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

18.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. K-Graphics zal de opdrachtgever/consument zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financië consequenties op de hoogte stellen.

18.4 K-Graphics is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt K-Graphics zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever/consument afgeleverde website.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing